Konsumtionens koldioxidavtryck

Konsumtionens koldioxidavtryck

Ett koldioxidavtryck är en måttenhet som beskriver till exempel en individs, en varas eller en aktivitets klimatpåverkan under en viss tidsperiod: för människor räknas koldioxidavtrycket ofta under ett kalenderår, men för en produkt eller aktivitet räknas hela livscykeln. I finländarnas koldioxidavtryck ingår också utsläpp från varor och tjänster som vi använder, men som produceras utomlands.

Den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck är enligt Finlands miljöcentral ungefär 11 000 kilo per år. De individuella skillnaderna är betydande, och det finns också skillnader mellan åren: ju kallare vintern är, desto mer energi behövs, och ju mindre vattenkraft som finns tillgänglig, desto mer ökar användningen av fossila bränslen.

Fördelning av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck på olika delområden. (Källa: Finlands miljöcentral)

Förutom koldioxidavtrycket från konsumtionen orsakar den genomsnittliga finländaren 2 000 kg utsläpp från den offentliga sektorn per person. De uppkommer genom samhällsfunktioner, som sociala tjänster, vägnät och andra nät, samt försvarsmakten. För att nå klimatmålen måste koldioxidavtrycket halveras under det innevarande årtiondet, och samtidigt måste koldioxidsänkorna ökas, vilket i Finland betyder skogssektorn.

Utsläpp av växthusgaser uppstår när vi använder fossila bränslen för energiproduktion, transporter eller produktion av livsmedel och varor. I en förbränningsreaktion förenas en kolatom med två syreatomer, och ett kilo kol som förbränns bildar mer än tre och ett halvt kilo koldioxid.

Även industriella processer utan förbränning skapar utsläpp av växthusgaser, till exempel tillverkning av cement och kvävegödsel. Även avverkning av skog, dränering av mossar och andra förändringar av miljön bidrar till koldioxidutsläppen i atmosfären.

Mer om detta på annat håll: