Produktion av koldioxidsnål solel

Solel

Solpaneler för elproduktion har blivit allt vanligare, och samtidigt har utrustningspriserna sjunkit och effektiviteten förbättrats. I vissa fall är egenproducerad solenergi redan billigare än el från nätet. Solel kan produceras i nya och gamla flervåningshus, radhus och småhus. De flesta energiföretag erbjuder möjligheten att köpa en egen solpanel i ett befintligt solkraftverk.

En solpanel (60 x 160 cm) producerar ungefär 150–200 kWh el per år. Solpaneler i söderläge ger bäst effekt. Om panelen monteras i östlig eller västlig riktning, så minskar effekten, men sammanfaller bättre med hemmets behovstoppar. Panelen måste monteras med en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Lagring av solenergi i ackumulatorer är med nuvarande teknik bara lönsamt i områden som saknar elnät, samt i ackumulatorer för elbilar.

Det är därför lämpligast att dimensionera solpanelen så att inget säljbart överskott uppkommer. Dimensioneringen bör göras så att elen räcker till hustekniska apparater och hushållsmaskiner, och eventuellt laddning av elbil. För el som säljs till nätet måste en överföringsavgift betalas, därför är försäljning till nätet för närvarande inte lönsam. Det är dock lämpligt att utforma systemen så att de senare kan byggas ut.

I bostadsföreningar kan el produceras som allmännyttig fastighetsel (för till exempel belysning, hissar, ventilationsmaskiner och andra byggnadstekniska system) eller också kan elen fördelas till bostäderna. En lägenhetsinnehavare kan också köpa paneler för eget bruk, ifall det är tillåtet i föreningen. Plana tak i bostadshus är en stor outnyttjad potential för solenergiproduktion. På ett plant tak kan panelerna ställas in i den mest gynnsamma riktningen.

I gamla byggnader smälter solpanelerna in bättre, om de installeras på husets tak i taklutningens riktning. Konstruktion och installation av solpanelerna måste utföras av yrkeskunniga personer och garanti för arbetet måste lämnas.

Den tekniska livslängden för solpaneler är upp till 40 år, och flera utrustningstillverkare ger 25 års garanti för energiproduktion från panelerna. Materialen i panelerna är glas, kisel och aluminium och andra metaller, och de är återvinningsbara. Mängden energi som används för att tillverka panelen motsvarar panelens elproduktion under några år. Panelens återbetalningstid med nuvarande elpriser är 10–12 år, men variationen är stor.

Solelens koldioxidavtryck är mycket litet, ungefär 40 g CO2/kWh.